Type and press Enter.

Бесплатна испорака во Скопје

Испорака

Услови за испорака

Испораката се врши на адресата дефинирана од Купувачот при извршената нарачка исклучиво на подрачјето на Р. Македонија само на лицето со својство на Купувач (име и презиме) или на лицето дефинирано како преземач на нарачката од страна на Купувачот.

Испораката се наплаќа во износ од 150 денари, без оглед на висинита на износот на нарачката, а преземањето може да се изврши исклучиво од страна на Купувачот (или наведеното лице за прием на нарачката) со покажување валиден документ за лична идентификација.

Испораката на нарачките ќе се врши преку доставната фирма Ин Пошта Радески партнер за логистика на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки.

Ин Пошта Радески – партнер за логистика на Типикалаб ДООЕЛ за овој вид испораки, има обврска да го контактира Купувачот за да се договори точното време на испорака во рок од 3 работни дена по извршената онлајн нарачка.

Доколку доставувачот – овластеното лице на партнерот за логистика на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки не успее да го најде Купувачот или наведеното лице за прием на нарачката на наведената адреса за испорака, ќе биде оставена писмена информација до испраќачот за направен обид за испорака и информации за контакт, каде што Купувачот е должен да се јави во рок од 2 работни дена, со цел повторно да се договори термин за испорака на нарачката на адресата на Купувачот.