Type and press Enter.

Бесплатна испорака во Скопје

Општи услови

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОНЛАЈН НАРАЧКА, ПЛАЌАЊЕ И КУПУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ ВЕБ СТРАНИЦАТА НА ТИПИКАЛАБ ДООЕЛ СКОПЈЕ

  1. ВОВЕД

Предмет на овие Општи услови е утврдување на условите за онлајн нарачка, плаќање и купување производи преку веб-страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје https://www.tipika.mk.
Секој од подолу наведените изрази го има следново значење во смисла на овие Општи услови за онлајн купување:
Посетител на страницата е секое лице кое по пат на средствата за електронска комуникација пристапува на веб-страницата https://www.tipika.mk и ја разгледува понудата на производи на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје.
Купувач е физичко или правно лице кое преку веб-страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје нарачува и купува производи од понудата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје.
За Посетителот односно Купувачот, кој стапува во деловен однос со Типикалаб ДООЕЛ – Скопје се применуваат позитивните законски прописи во Република Северна Македонија од областа на електронските комуникации, електронска трговија, заштитата на личните податоци и заштитата на потрошувачите, како и Општите услови за за начинот на пристап и користење, односно купување на производите на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје.

  1. РЕГИСТРАЦИЈА НА КУПУВАЧОТ

Купувачот кој купува производи од понудата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје потребно е да се регистрира/најави на веб-страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје за да може да се реализира онлајн нарачката.
Корисникот има можност да се регистрира како онлајн купувач за да има преглед на своите онлајн нарачки или до други пресонализирани содржини. Оттука, регистрацијата како онлајн купувач со цел да се изврши нарачка на одредени производи од нашата понуда е овозможена.
Регистрираниот корисник односно купувач со пополнување на обрасците при купување од веб страницата https://www.tipika.mk во целост ја потврдува точноста на податоците што ги внесува во образецот, вклучувајќи ги и личните податоци. Во моментот на нарачувањето на одреден производ од понудата, Купувачот се согласува на овие Општи услови за онлајн нарачка, плаќање и купување производи преку веб страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје.
Во однос на личните податоци и нивна заштита, Типикалаб ДООЕЛ Скопје потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на личните податоци и други позитивни прописи од оваа област валидни во Република Северна Македонија, при што Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје https://www.tipika.mk, се наведени во Политиката за приватност, која е објавена на веб страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје https://www.tipika.mk. Во рамките на оваа Политика за приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата и како тие се користат.

  1. УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето за производите на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје купени преку веб страницата https://www.tipika.mk (во понатамошниот текст: Производи) може да се изврши на еден од подолу наведените начини:
• Плаќање со платежна картичка;
• Еднократно плаќање при испорака на домашна адреса;
• Плаќање со банкарски трансфер (вирмански).
3.1. Плаќање со платежна картичка
Електронското плаќање на нарачаните производи е овозможено преку Унибанка АД Скопје, со сите картички од брендот на MasterCard и VISA издадени од која било банка во светот. Исто така, производите можат да се плаќаат и со платежни картички издадени од домашни банки во Република Северна Македонија кои се користат за електронски плаќања.
При плаќањето со платежна картичка, авторизацијата се врши автоматски онлајн. По успешно извршената авторизација, Корисникот прима известување за извршеното успешно/неуспешно плаќање по пат на е-пошта.
3.2. Еднократно плаќање при испорака на домашна адреса
Купувачот на нарачаниот производ преку веб-страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје истиот го плаќа еднократно на рака на доставувачот при испорака на производот на домашна адреса.
3.3. Плаќање со банкарски трансфер (вирмански)
Плаќањето ќе биде на нашата трансакциска сметка. При плаќање задолжително напишете го и бројот на нарачката. Вашата нарачка ќе биде испратена веднаш штом средствата ќе легнат на нашата трансакциска сметка.

  1. УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА

Испораката се врши на адресата дефинирана од Купувачот при извршената нарачка исклучиво на подрачјето на Република Северна Македонија само на лицето со својство на Купувач (име и презиме) или на лицето дефинирано како преземач на нарачката од страна на Купувачот.
Испораката се наплаќа во износ од 150 денари, без оглед на висинита на износот на нарачката, а преземањето може да се изврши исклучиво од страна на Купувачот (или наведеното лице за прием на нарачката) со покажување валиден документ за лична идентификација.
Испораката на нарачките се врши преку доставните фирми – партнери за логистика на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки.
Партнерите за логистика на Типикалаб ДООЕЛ за овој вид испораки, има обврска да го контактира Купувачот за да се договори точното време на испорака во рок од 3 работни дена по извршената онлајн нарачка.
Доколку доставувачот – овластеното лице на партнерот за логистика на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки не успее да го најде Купувачот или наведеното лице за прием на нарачката на наведената адреса за испорака, ќе биде оставена писмена информација до испраќачот за направен обид за испорака и информации за контакт, каде што Купувачот е должен да се јави во рок од 2 работни дена, со цел повторно да се договори термин за испорака на нарачката на адресата на Купувачот.

  1. ОДГОВОРНОСТ НА ТИПИКАЛАБ ДООЕЛ ВО СЛУЧАЈ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НЕСООДВЕТНО И НЕОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Типикалаб ДООЕЛ – Скопје во потполност се оградува од каква било одговорност за штетата која може да му биде нанесена на Купувачот и/или на трети лица доколку таа настанала како последица на несоодветно и неовластено користење на платежната картичка, односно доколку од кои било причини таа е злоупотребена или искористена без знаење и согласност на сопственикот или доколку е украдена. Во наведените случаи Типикалаб ДООЕЛ -Скопје нема обврска да изврши враќање на уплатените средства.
Типикалаб ДООЕЛ -Скопје не е одговорен за трошоците за интернет сообраќајот на купувачот и нема да сноси одговорност за која било предизвикана штета која би можела да настане како резултат на прекин на интернет врската во моментот на користење на електронските услуги при онлајн купување.

  1. ЗАШТИТА И СИГУРНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Типикалаб ДООЕЛ -Скопје се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на Купувачот од веб страницата на Типикалаб ДООЕЛ -Скопје и потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на лични податоци и други позитивни прописи од оваа област валидни во Република Северна Македонија.
Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје https://www.tipika.mk, се наведени во Политиката за приватност, која е објавена на веб страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје https://www.tipika.mk. Во рамките на оваа Политика за приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата и како тие се користат.
При посетата на веб страницата, Типикалаб ДООЕЛ – Скопје не врши автоматско прибирање на лични податоци, освен во случаи кога Купувачот доброволно ќе ги внесе овие информации, на пример, доколку за купопродажба на одредени производи, внесот на лични податоци е задолжителен, во случај на учество во анкети, наградни игри или барања за информации.
Принципите наведени во Политиката за приватност се применуваат за заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје , вклучувајќи ги и Купувачите на производи и услуги од веб страницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје. Политиката за приватност не се однесува на посетителите на други веб страници до кои се пристапува преку веб страницатa на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје.

  1. ЕЛЕКТРОНСКОТО ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето се извршува по електронски пат, во реално време на настанување на трансакцијата. За сигурноста на направените трансакции од страна на Купувачот гарантира Банката. Електронското плаќање со платежни картички се врши со податоци кои поради безбедност при комуникацијата преку интернет се шифрираат со користење посебен протокол.
Притоа, податоците поврзани со платежната картичка на Купувачот или неговата сметка во банка се праќаат директно до банката преку шифрирана врска. Типикалаб ДООЕЛ -Скопје не ги собира гореспомнатите податоци и нема пристап до информациите поврзани со платежната картичка или сметката во банка.
Типикалаб ДООЕЛ -Скопје по ниту една основа не презема одговорност за штета заради неовластена трансакција, односно неовластено користење на личните податоци на Купувачот за време на реализација на електронското плаќање, бидејќи целокупното електронско плаќање е во надлежност на Банката.

  1. ВРАЌАЊЕ И РЕФУНДИРАЊЕ

По извршената испорака нема можност да се откаже купениот производ и да се сторнира платениот износ, освен во случаи кога корисникот има право да го откаже купувaњето врз основа на императивните одредби на Законот за заштита на потрошувачите.
Доколку Купувачот се определи за плаќање на производите со платежна картичка, постои можност од прекин на интернет конекцијата во моментот на плаќање. Доколку барањето за плаќање е регистрирано од страна на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје, Купувачот добива е-пошта на својата е-адреса со извештај за статусот на извршената уплата, т.е. нотификација за тоа дали извршената трансакција е успешна или неуспешна.
Доколку Купувачот добие потврда по е-пошта на внесената е-адреса за успешно извршено плаќање, а не го добие производот во предвидениот рок, во тој случај Купувачот може да достави приговор во продавницата на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје или на е-адресата shop@tipika.mk или на тел. 075 475 188. Купувачот е должен во прилог на приговорот да достави и доказ за потврдена уплата и/или извод од банката за извршена трансакција.
На сите кориснички рекламации и поплаки, Типикалаб ДООЕЛ – Скопје ќе одговори во законски предвидениот рок од 15 дена.

  1. ОСТАНАТО

Производот е резервиран за испорака по добиената потврда за плаќање од стана на Купувачот.
Со самото ставање на производите во кошничка не значи дека е направена резервација и дека е затворена нарачката. Доколку нарачката не е заклучена до крај, односно содржината на нарачката сè уште се наоѓа во кошничка, а времето на неактивност на Посетителот/Купувачот на https://www.tipika.mk е подолго од 30 минути, содржината на кошничката автоматски ќе биде избришана.
Типикалаб ДООЕЛ – Скопје го задржува правото без претходна најава да ги измени овие Општи услови, како и содржината на https://www.tipika.mk, а најновата верзија на Општите услови за онлајн нарачка, плаќање и купување производи преку веб страната на Типикалаб ДООЕЛ – Скопје корисникот ќе може да ги прочита на веб страницата https://www.tipika.mk. Измените на овие Општи услови стапуваат на сила со датумот на нивната објава.